دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمود   فتوحی فیروزآباد

پست الکترونیکی : m-fotouhi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مکانیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی برق - قدرت

نوع استخدام : آزمایشی

محمود فتوحی فیروزآباد

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استاد

^